Gymnázium Benešov

HODNOCENÍ PROFILOVÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Způsob hodnocení profilové části MZK 2023

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky z českého jazyka, anglického jazyka a dalších cizích jazyků je přílohou tohoto dokumentu.

Hodnocení ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky v ostatních předmětech se provádí zvlášť podle klasifikační stupnice v souladu s § 24, 25 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění a v souladu se Školním řádem Gymnázia Benešov část 6: Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu a chování žáků (klasifikační řád školy).

V Benešově 3. 4. 2023

Mgr. Roman Hronek, ředitel školy

Poznámka:

Navržený způsob hodnocení schválila zkušební maturitní komise před zahájením ústních maturitních zkoušek dne 3. 4. 2023.