Gymnázium Benešov

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Gymnázium, Benešov, Husova 470, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v těchto uvedených případech: vedení dokumentace školy, plnění vzdělávacích cílů školy, prezentace školy.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID DS 3bmx7xh, emailem na adrese gymnazium@gbn.cz nebo poštou na adrese Gymnázium, Husova 470, 256 01, Benešov.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Lucie Vacková, tel. č. 311 444 660, email: poverenec_gdpr@gbn.cz, k zastižení v budově školy každý pátek v 10 až 12 a 13 až 15 hodin.

Pro zajištění vedení dokumentace školy a plnění vzdělávacích cílů školy v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno.

Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 364/2005 Sb., předávají MŠMT, v souladu s ustanovením § 80 odst. 2 a § 169a zákona č. 561/2004 Sb. CZVV, za účelem přijímacího řízení a maturitní zkoušky.

Pro prezentaci školy, škola, po udělení souhlasu, může použít fotografii studenta spolu se jménem a příjmením, výsledky v předmětových a sportovních soutěžích a studentské práce se jménem autora.


Mgr. Jakub Malý, zástupce ředitele školy