prof. PhDr. Josef Petráň CSc. dr.h.c.

(23. 8. 1930 - 3. 12. 2017)

Narodil se 23. srpna 1930 v Ouběnicích, malebné vesničce na Voticku. Po absolvování benešovského reálného gymnázia v letech 1941 až 1949, kde ho k zájmu o historii přivedl profesor Jaroslav Korselt, pokračoval ve studiu na FFUK obor čeština – dějepis. V roce 1965 se na univerzitě habilitoval a byl jmenován docentem. Z politických důvodů se nemohl stát profesorem, dočkal se až v roce 1990. V 80. letech 20. století působil na katedře československých dějin, dále v Ústavu dějin a Archivu UK, který v létech 1994 až 2000 řídil. Ve své práci se především zaměřoval na české dějiny pozdního středověku a raného novověku. Úzký vztah měl i k regionálním dějinám. Často svým studentům říkával: „Kdo nezná dějiny svého kraje, nemá vztah k historii.“

V roce 2008 mu prezident republika Václav Klaus udělil Medaili Za zásluhy.

Autorova regionální tvorba:

  • Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic, 2011

  • Dvacáté století v Ouběnicích, 2009

V prosinci 2017 zpracovala PhDr. Lenka Kurešová