Gymnázium Benešov

Školní a klasifikační řád

Školní řád vychází z následujících právních předpisů:

 • Zákon 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů – Zákoník práce

 • Zákon 561/2004 Sb. – Školský zákon

 • Zákon 562/2004 Sb. – Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona

 • Zákon 563/2004 Sb. – Zákon o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů

 • Vyhláška 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

 • Vyhláška 48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých náležitostech povinné školní docházky

 • Úmluva o právech dítěte přijatá Valným shromážděním OSN dne 20.11.1989

 • Listina základních práv a svobod – čl. 33

Smyslem školního řádu je zajištění plynulé a nerušené školní práce, ochrany zdraví, bezpečnosti žáků a pracovníků školy a vytvoření studijní atmosféry, v níž je za ukázněné chování považováno takové, které neomezuje práva ostatních a nenarušuje bezpečnost, neoslabuje proces výuky, výchovy a vzdělávání a nerozptyluje pozornost jiných žáků.

Část 1: Všeobecné zásady

1.1 Přístup do školní budovy je žákům umožněn od 6,30 do 16,30 hodin vchodem z Jiráskovy ulice. V době 6,30 až 7,45 hodin mají žáci přístup pouze do školních šaten a do přízemí – do učeben vyhrazených pro dojíždějící žáky, dozor zajišťuje školník. Od 7,45 hodin je zajišťován plně organizovaný dozor ve všech částech školní budovy. Během školních akcí (výuka, zájmová činnost) konaných před 7,45 hodin vykonává dozor vyučující pověřený vedením této akce.

Pro dojíždějící žáky jsou v době 6,30 až 7,45 hodin vyhrazeny v přízemí školní budovy dvě učebny; pro žáky nižšího gymnázia a prvních ročníků učebna č. 9, pro ostatní žáky učebna č. 11. Dojíždějícím žákům je k dispozici po skončení výuky učebna č. 9, nejdéle však do 16,15 hodin.

1.2 Žáci vstupují do školy přes prostory centrální šatny, kde jsou povinni se přezout do vhodné, zdravotně nezávadné obuvi (nedoporučuje se pro přezutí používat sportovní uzavřenou obuv). V určených šatnových oddílech odkládají obuv i svrchní oděv, ty jsou zde uloženy po celou dobu výuky. Šatnové oddíly nejsou určeny k uložení věcí mimo dobu výuky.

1.3 Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je povinen nejpozději během následujícího výukového dne oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Za nezletilého žáka oznamuje důvod nepřítomnosti jeho zákonný zástupce.

1.4 Při příchodu do vyučování předloží žák třídnímu učiteli písemnou omluvu, v níž je uveden důvod nepřítomnosti, u nezletilého žáka musí být omluva podepsána zákonným zástupcem.

1.5 Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známého důvodu, je povinen předložit předem písemnou žádost o uvolnění z výuky (to platí i pro případ odchodu ze školy během vyučování, např. k lékaři). Za nezletilého žáka podává tuto žádost zákonný zástupce. Třídní učitel může uvolnit žáka na 1 vyučovací den, delší volno může povolit pouze ředitel školy.

1.6 Žák, který je uvolněn z výuky tělesné výchovy, není povinen se těchto hodin zúčastňovat, pokud hodinami tělesné výchovy začíná nebo končí vyučování.

1.7 Pokud žák během klasifikačního období zamešká více než 20 % z celkového počtu hodin vyučovaného předmětu, může být tato skutečnost důvodem pro to, že není žák z tohoto předmětu za klasifikační období klasifikován a ředitel školy určí pro jeho hodnocení náhradní termín. Nepřítomnost žáka ve vyučovacích hodinách z důvodu účasti na školních akcích se nepovažuje za absenci a není započítávána do zameškaných hodin.

1.8 Je-li pro žáky organizována exkurze, zájezd, sportovní kurz apod., vybere organizátor této akce od žáků zálohu ve výši odhadu na cestovné, a to nejpozději 2 týdny před konáním akce. Tato záloha pak tvoří storno poplatek, který se v případě dodatečného odhlášení žáka z akce vrací pouze ve výjimečných případech, o kterých rozhodne na základě posouzení důvodů odhlášení ředitel školy. Zahraniční zájezdy pořádané školou nejsou povinnou součástí výuky a žákům tak nevzniká nárok na jejich účast. Škola je může kdykoliv bez dalšího zrušit. Škola rozhoduje o tom, kteří studenti se mohou zájezdu účastnit, případně kteří se jich účastnit nemohou (zejména z důvodů vysoké absence nebo kázeňských problémů).

1.9 Přihláška na zájezd je platná po složení zálohy. Při odhlášení žáka ze zájezdu může být tato záloha použita na náklady, které škole vzniknou odhlášením žáka ze zájezdu.

1.10 V případě změny trvalého bydliště žáka nebo jeho zákonných zástupců je třeba oznámit tuto skutečnost do tří dnů třídnímu učiteli.

Část 2: Práva a povinnosti žáků

2.1 Žáci mají právo na vyjádření vlastního názoru, svobodu projevu a zachovávání důstojnosti. Mají právo dobrovolně vytvářet samostatné, apolitické a nezávislé žákovské samosprávy, volit je a být voleni za jejich členy, zapojovat se do jejich činností, pokud nejsou v rozporu se zásadami lidskosti a mírového soužití. Pomocí těchto samospráv mohou svobodně vyjadřovat své návrhy na řešení vztahů mezi žáky a školou. Ředitel školy nezasahuje do chodu žákovské samosprávy, podporuje ji a, je-li to možné s ohledem na ekonomickou situaci a není-li to v rozporu s platnými zákony, předpisy a zájmy školy, snaží se po dohodě realizovat návrhy předložené samosprávou.

2.2 Žáci mohou požádat o ochranu a mají právo být ochráněni před násilím, křivdami, šikanováním a jakoukoli formou diskriminace. Mohou požádat o pomoc a radu v těžkých nebo nečekaných životních situacích.

2.3 Žáci mají právo na ochranu osobních údajů podle příslušného zákona.

2.4 Žáci (nebo jejich zákonní zástupci) mají právo být včas informováni o hodnocení studijních výsledků, závěrech pedagogických rad ve věcech, které se jich týkají a o znění předpisů a norem, které se přímo týkají provozu školy. O tyto informace mohou kdykoli požádat třídního učitele, případně jiného vyučujícího ve třídě nebo ředitele školy. Pokud je škola sama autorem předpisu týkajícího se provozu školy, musí být tento předpis trvale vyvěšen na přístupném místě.

2.5 V případě projednávání závažných nebo hromadných kázeňských přestupků žáků budou vždy informováni zákonní zástupci, v nutných případech budou k projednávání přizváni. V případě přijetí jakéhokoli kázeňského opatření nebo snížené známky z chování budou zákonní zástupci písemně informováni odpovídajícím způsobem (doporučeným dopisem apod.) o příčinách a druhu přijatého opatření ve smyslu článku 18 Úmluvy o právech dítěte.

2.6 Pokud žák dostane od pedagogického pracovníka školy pokyn nebo příkaz, který je v rozporu se zásadami školního řádu, je oprávněn upozornit na tuto skutečnost ředitele školy.

2.7 Žáci jsou povinni během celé doby studia ve škole během výuky i mimo ni v době pobytu v prostorách školy, na školním dvoře, hřišti a přilehlých venkovních prostorách a na mimoškolních akcích organizovaných školou důsledně dodržovat zákony České republiky v platném znění, školní řád a řídit se bezvýhradně pokyny pedagogických pracovníků školy i jejích ostatních zaměstnanců.

2.8 Žáci jsou povinni zejména chovat se k pedagogickým pracovníkům i ostatním zaměstnancům školy i sobě navzájem s úctou, při dodržení zásad mravnosti a etického chování; při projevech vzájemné náklonosti jsou povinni chovat se zdrženlivě a vyvarovat se jakýchkoli intimních projevů. Neohrožují neuváženým chováním bezpečnost vlastní ani svých spolužáků, jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární opatření. Při vstupu pedagogického pracovníka do učebny a při jeho odchodu je zvykem, že žáci pozdraví povstáním.

2.9 Povinností žáka ve vyučovací době školního roku je dostavit se včas k výuce podle platného rozvrhu hodin, přiměřeně a slušně oblečen, vhodně a čistě upraven. Žák přichází do výuky vybaven učebnicemi a školními potřebami podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujícího. Při začátku vyučovací hodiny je na svém místě v učebně, během vyučování neopouští učebnu ani budovu bez souhlasu vyučujících. Nepřítomnost žáka na části vyučovací hodiny delší než 20 minut znamená, že hodina se eviduje jako zameškaná. Žák udržuje v čistotě a pořádku své místo v učebně, dbá na pořádek a hospodárnost ve všech prostorách školy. Šetří školní zařízení a chrání je před poškozením. Vzniklou škodu na inventáři či zařízení školy oznámí neprodleně vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.

2.10 Žáci při vyučování nevyrušují a nezabývají se činnostmi, které nejsou předmětem výuky. Mobilní telefony žáků v době vyučování musí být vypnuty. Opisování, napovídání a používání nedovolených pomůcek během ústního nebo písemného opakování včetně domácí přípravy je považováno za nečestné a není povoleno. To se týká i vydávání materiálů jiných autorů zveřejněných na Internetu za vlastní práci a citací bez udání zdroje. V těchto případech může vyučující hodnotit výkon nebo práci žáka klasifikačním stupněm 5 – nedostatečný.

2.11 Používání elektronických přístrojů (notebooků a tabletů apod.) při výuce žáky je možné za dodržení těchto podmínek:

 • elektronické přístroje budou využity výhradně k podpoře výuky (zápisy z hodin apod.)

 • vyučující může jejich použití v hodině omezit, případně zakázat

 • elektronické přístroje nebudou připojovány do zásuvek 230 V

 • ve školní budově nejsou prostory určené k odkládání elektronických přístrojů, za jejich ztrátu, případně poškození nenese škola odpovědnost.

2.12 Žákům není povoleno pracovat na učitelských počítačích.

2.13 V průběhu vyučovacích hodin mohou žáci používat Internet jen s výslovným souhlasem nebo na pokyn vyučujícího.

2.14 Žákům není povoleno při pobytu v areálu školy ani při akcích organizovaných školou (exkurze, zájezdy, kulturní pořady, soutěže apod.) pořizovat a zveřejňovat jakékoli zvukové či obrazové záznamy bez souhlasu vyučujícího, případně pedagogického pracovníka pověřeného vedením akce nebo dohledem nad žáky.

2.15 Žáci nesmí nosit do školy takové věci a předměty, které by svou povahou mohly být nebezpečné pro zdraví nebo životy lidí (chemikálie, výbušniny, zbraně apod.). V nezbytném případě může ředitel udělit výjimku s tím, že takové věci jím budou uschovány. Nedoporučuje se nosit do školy bez závažného důvodu větší peněžní částky nebo cenné předměty.

2.16 Všem žákům gymnázia je přísně zakázáno kouřit v areálu školy, není dovoleno kouřit ani mimo školu při činnostech organizovaných školou. V areálu školy i při ostatních činnostech organizovaných školou je přísně zakázáno požívání a propagace alkoholických nápojů a jiných zdraví škodlivých nebo návykových látek. Je zakázáno i jejich donášení a přechovávání v prostorách školy. Každý žák je povinen podrobit se zkoušce na přítomnost alkoholu nebo jiných zdraví škodlivých látek, je-li k tomu v případě podezření z jejich požití vyzván pedagogickým pracovníkem školy.

2.17 Při pohybu v těsném okolí školní budovy a na školním dvoře dbají žáci důsledně na svou bezpečnost, zejména vzhledem k provozu dopravních prostředků v těchto místech. Parkování automobilů žáků na školním dvoře není povoleno.

2.18 Při přesunu skupin žáků mezi dvěma místy při školních akcích konaných mimo školní budovu (např. ze školy do plaveckého bazénu apod.) není dovoleno žákům používat soukromá motorová vozidla.

2.19 Žáci jsou v době vyučování, jakož i při akcích konaných mimo školní budovu, povinni minimalizovat množství odpadků a vyprodukované odpady důsledně třídit do nádob k tomu určených. Dále jsou povinni nakládat hospodárně s vodou, jakož i s veškerými materiály, které mají k dispozici (hygienické prostředky, chemikálie apod.). Jejich povinností je rovněž minimalizovat spotřebu elektrické energie a tepla jejich účelným využíváním zejména z hlediska vhodného osvětlování prostor, větrání aj.

2.20 Žáci jsou povinni denně kontrolovat svou školní emailovou schránku.

2.21 Neplnění ustanovení školního řádu bude postihováno kázeňsky.

Část 3: Školní šatny

3.1 Do šaten se vchází vchodem z Jiráskovy ulice, který je otevřen denně od 6.30 do 16.30 hod. Tento vchod je trvale uzamčen kódovým zámkem. Pouze v nutných případech mohou žáci použít ke vstupu do budovy a k odchodu z budovy hlavní vchod.

3.2 Žáci v šatnách ukládají svrchní oděv a obuv buď do šatnových skříněk nebo v šatnových oddílech pro celou třídu. Šatnové skříňky si žáci opatří visacím zámkem, všichni žáci tříd užívající šatnové oddíly si zakoupí klíč od příslušného šatnového oddílu.

3.3. Šatnové skříňky i šatnové oddíly jsou stále uzamčeny. Je nutno předcházet možným ztrátám tím, že žáci neodkládají žádné věci v neuzamčených skříňkách nebo šatnových oddílech! Ztrátu klíče od šatnového oddílu musí žák neodkladně oznámit – výměna zámků, klíčů! Žáci odpovídají za stav šatnové skříňky, jakoukoli závadu jsou povinni ihned oznámit třídnímu učiteli. Totéž se týká i závad v šatnových oddílech.

3.4 V šatnách žáci udržují pořádek a čistotu, šetří zařízení šatny. V odloženém svrchním oděvu nenechávají peníze ani cenné předměty.

3.5 V šatnách se žáci zdržují pouze na nezbytně dlouhou dobu nutnou pro převléknutí a přezutí. Žákům není dovoleno prodlévat v šatně před vyučováním i po vyučování nebo v době přestávek ve vyučování. Pro tuto dobu jsou pro potřeby žáků vyhrazeny učebny. Žáci v nich pobývají přezuti!

Část 4: Školní jídelny

4.1 Ve školních jídelnách se žáci chovají ukázněně a slušně a dodržují hygienická i společenská pravidla stolování.

4.2 Při návštěvě jídelny v ZŠ Dukelská se žáci přezouvají nebo používají návleky. Obuv a svrchní oděv odkládají pouze na místě k tomu určeném před vstupem do školní jídelny. Ve ŠJ Jiráskova si žáci odloží svrchní oděv a tašky do šatny (je-li šatna zaplněna, je povoleno uložení přes opěradlo židle).

4.3 Do jídelen přicházejí žáci pouze ve stanovenou dobu a včas. Do objektu ZŠ Dukelská přicházejí žáci po 4. vyučovací hodině nejdříve ve 12.00, po 5. vyučovací hodině nejdříve ve 12.50, po 6. vyučovací hodině nejdříve ve 13.40. V jídelnách se zbytečně nezdržují, chovají se tiše, slušně, zachovávají čistotu, zdraví vyučující ZŠ a plní příkazy pedagogického dozoru. Nepohybují se zbytečně po areálu školy, v níž je jídelna umístěna.

4.4 Žáci, kteří se v jídelně nestravují, nemají do jídelny přístup.

4.5 Žáci si odhlašují obědy jednotlivě nejpozději 1 den předem, při exkurzích, výletech apod. nejméně 3 dny předem podle pokynu vedoucího akce.

Část 5: Pořádkové služby

5.1 Pořádkové služby dbají stále na celkovou úpravu a čistotu třídy, zejména na správné uspořádání lavic a židlí, první lavice nesmějí být blíže než 2m od tabule, dbají na čistotu tabule, stěn, lavic, učitelského stolku a dalšího zařízení učebny, na pořádek na lavicích ve skříních a ve stole. Dbají na to, aby ve třídě byly vždy potřeby k psaní na tabuli a na mazání tabule.

5.2 Pořádkové služby chrání veškeré zařízení školy proti poškozování, dohlížejí na šetrné hospodaření elektrickým proudem a vodou.

5.3 Pořádkové služby zodpovídají za řádné větrání učebny o velké přestávce a také za včasné uzavření oken, zvláště v zimním období.

5.4 Při střídání žáků v učebnách pořádkové služby obou střídajících se tříd prohlédnou učebnu na začátku i na konci vyučovací hodiny a případné závady ihned ohlásí vyučujícím profesorům.

5.5 Po skončení poslední vyučovací hodiny se služba postará o zavření všech oken, prohlédne lavice, upozorní na zapomenuté věci a zanechá učebnu v naprostém pořádku. Postará se také o to, aby všechny židle byly položeny na lavice.

5.6 Nedostaví-li se vyučující do 5 minut po zazvonění, ohlásí to ihned pořádková služba řediteli nebo jeho zástupci (v případě jejich nepřítomnosti pouze v kanceláři školy). V případě změn v rozvrhu hodin se služba postará o řádné a včasné oznámení změny a umístění třídy.

5.7 Pořádkové služby plní všechny další příkazy třídních učitelů, vyučujících i učitelů konajících dozor. Každý člen pořádkové služby je povinen přesně znát své povinnosti! Za organizaci služeb a jejich řádnou činnost zodpovídají třídní učitelé. Je nutno služby určovat tak, aby v případě dělení třídy byl pokud možno v každé skupině jeden člen služby. Je nutno pamatovat také na náhradní služby pro případ absence žáků konajících službu.

Část 6: Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu a chování žáků (klasifikační řád školy)

6.1 Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech se klasifikuje těmito stupni:

1 - výborný

2 - chvalitebný

3 - dobrý

4 - dostatečný

5 - nedostatečný

Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo "nehodnocen(a)"

6.2 Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření:

Stupeň 1:

Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované myšlenkové i motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti pro řešení teoretických a praktických úkolů, při popisu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky.

Stupeň 2:

Žák ovládá učebními osnovami požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované myšlenkové a motorické činnosti. Samostatně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při popisu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činností je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností.

Stupeň 3:

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Požadované myšlenkové a motorické činnosti nevykonává vždy přesně. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje při řešení teoretických úkolů s chybami. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. jeho myšlení je vcelku správné, není vždy tvořivé. Ústní a písemný projev není vždy správný, přesný a výstižný, grafický projev je méně estetický. Častější nedostatky se projevují v kvalitě výsledků jeho činnosti.

Stupeň 4:

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných myšlenkových a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se vyskytují závažné chyby. Při využití poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení je zpravidla málo tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má zpravidla vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Výsledky jeho činnosti nejsou kvalitní, jeho grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit.

Stupeň 5:

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované myšlenkové a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev jsou na nízké úrovni. Závažné nedostatky a chyby nedokáže opravit ani s pomocí učitele. Tento stupeň klasifikace je možno udělit i tehdy, pokud si žák při zkoušení, písemné práci, domácí práci apod. počíná nečestně.

6.3 Klasifikace ve vyučovacích předmětech charakteru výchov:

Stupeň 1:

Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá svých osobních předpokladů a velmi úspěšně je podle požadavků učebních osnov rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje aktivní vztah k nim. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 2:

Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků učebních osnov. Převážně tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky. Má aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou zdatnost. V požadované míře svůj estetický vkus i tělesnou zdatnost rozvíjí.

Stupeň 3:

Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně svých schopností. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti, dovednosti a návyky mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost nerozvíjí důsledněji.

Stupeň 4:

Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Své minimální vědomosti a dovednosti aplikuje jen s velkou pomocí. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.

Stupeň 5:

Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedokáže aplikovat. Neprojevuje zájem o činnosti a nevyvíjí potřebné úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost. Tento stupeň klasifikace je možno udělit i tehdy, pokud si žák při zkoušení, písemné práci, domácí práci apod. počíná nečestně.

6.3.1 Klasifikace předmětu tělesná výchova

6.3.1.1 Tělesná výchova má za cíl vést žáky především ke zdravému životnímu stylu, jehož nedílnou součástí jsou pohybové aktivity zařazované do denního režimu. Při klasifikaci nejsou prvořadým kritériem absolutní výkony. Je zohledňován somatotyp a možnosti žáka. Nejdůležitějším kritériem je míra aktivního přístupu žáka k prováděným činnostem a posun v jeho výkonnosti a zdatnosti.

6.3.1.2 Žák může být hodnocen v náhradním termínu, pokud bude jeho absence v předmětu Tělesná výchova vyšší než 30 %. Do této absence se započítává i neaktivní účast ve výuce (tzn. žák je přítomný ve výuce, ale necvičí). Neaktivní účast se zaznamenává v systému Bakaláři (druh absence – nezapočtená, důvod absence – TEV).

6.3.1.3 Učitel může žákovi povolit nahrazení neaktivní účasti ve výuce ve stejném ročníku v době, kdy žák nemá svou vlastní výuku. Nahrazení hodiny však není žákem vymahatelné.


6.4 Klasifikace chování

Stupeň 1:

Žák dodržuje ustanovení vyhlášky o střední škole a školního řádu. Má kladný vztah ke škole, k učitelům a spolužákům. Ojediněle se může dopustit méně závažných přestupků proti ustanovení vyhlášky o střední škole a školním řádu. Je vždy přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 2:

Chování žáka je v podstatě v souladu s ustanoveními vyhlášky o střední škole a školního řádu. Dopustí se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků proti ustanovením těchto předpisů.

Stupeň 3:

Žák se dopustí závažného přestupku proti vyhlášce o střední škole nebo školnímu řádu nebo se dopustí takových závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova ostatních žáků.

Do hodnocení chování se promítají zejména:

 • pozdní příchody do školy

 • neomluvené hodiny nebo problémy s omlouváním absencí

 • opakované neplnění studijních povinností včetně domácích úkolů

 • neoznámení plánované absence třídnímu učiteli

 • požívání a přechovávání zdraví škodlivých látek v areálu školy

 • podvádění (opisování při písemných pracích, neoprávněné využívání informací z internetu)

 • nevhodné chování na školních akcích (kurzy, výlety, exkurze)

6.5 Stupeň prospěchu

určuje učitel, který vyučuje příslušnému vyučovacímu předmětu. Ve vyučovacím předmětu, v němž vyučuje více učitelů, určí stupeň prospěchu žáka za klasifikační období po vzájemné dohodě.

Součástí hodnocení v předmaturitním ročníku (3. ročník, septima) je hodnocení ročníkové práce. Práce je zařazena do předmětu, do kterého oborově spadá. Pokud žák práci neodevzdá či neobhájí, je z tohoto předmětu neklasifikován. Součástí dodatečné zkoušky je pak i nová obhajoba práce (eventuálně přepracované).

Při určení výsledného stupně klasifikace učitel vychází z podkladů, které získává v průběhu celého klasifikačního období:

 • Soustavným sledováním připravenosti na výuku a výkonů žáka.

 • Různými druhy zkoušek (ústní, písemné, grafické, praktické, pohybové) podle odlišností jednotlivých vyučovacích předmětů. Termín písemných prací menšího rozsahu oznamuje učitel alespoň 1 den předem, v jednom dni je povoleno psát nejvýše dvě takové práce (to neplatí pro krátké písemné zkoušky nepřesahující 15 minut).

 • Kontrolními písemnými pracemi; čtvrtletními, pololetními či souhrnnými předepsanými osnovami předmětu. Počet těchto prací trvajících jednu vyučovací hodinu nebo déle oznámí vyučující na začátku klasifikačního období, termín jejich vypracování alespoň týden předem. V jednom dni je povoleno psát nejvýše jednu práci tohoto charakteru. Počet kontrolních písemných prací stanoví vzdělávací obsah příslušných vyučovacích předmětů. Písemná práce delší než 15 minut se zadává pouze tehdy, je-li předem zapsaná v přehledu ve sborovně. Termín předem ohlášené písemné práce je nutno dodržet!

 • Ústním zkoušením před kolektivem třídy – učitel vždy klasifikaci žákovi oznámí a odůvodní.

 • Analýzou výsledku různých činností žáka (aktivita, pozornost, zájem o obor, domácí úkoly, písemné zpracování laboratorních protokolů, grafické práce apod.).

Učitel opraví všechny písemné práce do 15 dní od jejich napsání, seznámí žáky s klasifikací a umožní jim do opravených prací nahlédnout. Na začátku každého klasifikačního období oznámí minimální počet známek za pololetí (za předpokladu předchozího projednání v předmětové komisi).

Učitel u žáka s prokázanou SPU.

 • Při jeho výuce i klasifikaci přihlédne k charakteru poruchy, respektuje doporučení odborného pracoviště.

 • Volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů pro klasifikaci.

 • Klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony.

 • Při klasifikaci není ovlivněn chováním žáka.

Má-li žák v daném předmětu absenci vyšší než 20 %, může příslušný vyučující navrhnout dodatečnou zkoušku před komisí. Komisi jmenuje ředitel školy a je dvoučlenná. O výsledku dodatečné zkoušky se pořizuje protokol, který archivuje ředitel školy. Obsah zkoušky před komisí odpovídá obsahu učiva za dané pololetí. Zkoušející nebo třídní učitel oznámí žákovi termín konání zkoušky i její rozsah, přičemž zkouška je konána zpravidla do dvou měsíců od termínu řádné klasifikace. Komise může po žákovi požadovat předložení písemných prací (domácích úkolů, grafických prací, protokolů, slohových prací apod.). Klasifikace této zkoušky je pouze doplňující známkou k ostatní klasifikaci za celé příslušné pololetí, její váhu pro celkovou klasifikaci stanoví zkušební komise.

6.6 Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo "nehodnocen(a)"

6.7 Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.

V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.

6.8 Zpravidla k 15. listopadu a k 15. dubnu se projednávají v pedagogické radě případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování.

6.9 Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, vloží učitelé příslušných vyučovacích předmětů výsledky celkové klasifikace do elektronického systému. Vyučující není povinen sdělit žákovi klasifikaci před termínem vydání vysvědčení.

6.10 Zákonný zástupce žáka je průběžně informován o prospěchu a chování žáka vhodným způsobem, zejména:

a) třídním učitelem a učiteli jednotlivých vyučovacích předmětů na třídních schůzkách Sdružení rodičů při Gymnáziu Benešov, z. s.

b) třídním učitelem nebo učitelem příslušného předmětu, jestliže o to zákonný zástupce žáka požádá

c) prostřednictvím informací přístupných na internetové stránce školy

Část 7: Výchovná opatření

7.1 Výchovná opatření

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a jiná ocenění, dále pak kázeňská opatření. Informace o všech výchovných opatřeních se zapisují do třídního výkazu a do evidence vedené v Bakalářích. Za zápis a udělení opatření odpovídá TU.

7.1.2 Pochvaly a jiná ocenění

7.1.2.1 Pochvala ředitele školy. Pochvalou ředitele školy jsou oceněny zejména výborné studijní výsledky, práce nad rámec běžných žákovských povinností, úspěšná reprezentace školy v soutěžích, mimořádný záslužný čin, mimořádný projev lidskosti, záchrana života, zdraví nebo majetku. Ředitel školy udělí pochvalu na základě svého rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné osoby, a to po projednání na pedagogické radě.

7.1.2.2 Pochvala třídního učitele. Pochvalou třídního učitele jsou oceněny zejména chování žáka, obětavá pomoc, školní iniciativa, déletrvající úspěšná práce. Třídní učitel udělí pochvalu na základě svého rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné osoby, a to po projednání s ředitelem školy.

7.1.3 Kázeňská opatření

Kázeňskými opatřeními jsou (a) kázeňská opatření s právními důsledky, kterými jsou podmíněné vyloučení ze studia nebo vyloučení ze studia, a (b) další kázeňská opatření, která nemají pro žáka právní důsledky, kterými jsou napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele a důtka ředitele školy. Kázeňským opatřením je postihováno též neplnění či zanedbávání studijních povinností. V závislosti na závažnosti přestupku či jeho opakování může být za přestupek udělen trest dle následujících ustanovení.

7.1.3.1 Kázeňská opatření s právními důsledky. Pravidla pro ukládání kázeňských opatření s právními důsledky jsou obsažena v úst. § 31 Školského zákona.

7.1.3.1.1 Podmíněné vyloučení žáka. O podmíněném vyloučení žáka může ředitel rozhodnout:

a) když žák závažně zaviněně porušil povinnosti žáka stanovené Školským zákonem nebo školním řádem,

b) když žák porušil zákaz přinášet do školy jakékoliv zbraně,

c) když žák závažným způsobem nebo opakovaně porušoval školní řád po předchozím udělení ředitelské důtky,

d) když žák dosáhl značného počtu pozdních příchodů,

e) když žák dosáhl značného počtu neomluvených hodin,

f) když se žák dopustil útoku vůči zaměstnancům školy nebo vůči žákům,

g) když žák padělal omluvenku,

h) když žák padělal výpis z klasifikace,

i) když žák padělal úřední dopis školy,

j) když žák zneužil nebo pozměnil údaje na školní počítačové síti,

k) na odůvodněné doporučení pedagogické rady.

7.1.3.1.2 Vyloučení žáka. Vyloučení žáka je výjimečným a krajním opatřením. O vyloučení žáka může ředitel rozhodnout:

a) když žák zaviněně porušil stanovené povinnosti žáka v době podmíněného vyloučení,

b) když se žák dopustil hrubého útoku vůči ostatním žákům nebo pracovníkům školy,

c) když žák úmyslně poškozoval majetek školy nebo jiný majetek,

d) když žák padělal vysvědčení,

e) když žák šířil zprávu o obecném ohrožení a věděl, že se nezakládá na pravdě,

f) když žák porušil zákaz přechovávání, požívaní a distribuce drog a alkoholu,

g) účastní se výuky pod vlivem alkoholu či drog,

h) spáchá trestný čin,

i) provádí šikanu, projevuje rasismus a xenofobii,

7.1.3.2 Kázeňská opatření bez právních důsledků.

7.1.3.2.1 Napomenutí třídního učitele. Napomenutím třídního učitele jsou trestány menší přestupky proti školnímu řádu, tedy např. pozdní příchod, nedoložení důvodu absence v souladu se školním řádem, zapomínání pomůcek, nepřezutí, používání zakázaných pomůcek.

7.1.3.2.2 Třídní důtka. Třídní důtku uděluje třídní učitel za opakované drobné přestupky a za vážnější přestupky, tedy např. za nevhodné chování vůči spolužákům nebo zaměstnancům školy, opouštění areálu školy o přestávkách, neplnění povinností služeb, za neomluvenou absenci menšího rozsahu. Udělení třídní důtky není podmíněno předchozím udělením napomenutí třídního učitele.

7.1.3.2.3 Důtka ředitele školy. Důtka ředitele školy je udělována zejména v případě, že třídní důtka neměla žádoucí výchovný účinek a žák i nadále nerespektuje ustanovení školního řádu. Důtkou ředitele školy může být potrestána neomluvená absence většího rozsahu, kouření ve škole nebo na akcích pořádaných či spolupořádaných školou, vážné prohřešky proti zásadám slušného chování, chování nerespektující práva spolužáků či pracovníků školy a chování poškozující či ohrožující osobnost spolužáků či pracovníků školy. Udělení důtky ředitele není podmíněno předchozím udělením důtky třídního učitele.

7.1.3.3 Informace o udělení kázeňského opatření s výjimkou napomenutí třídního učitele jsou zasílána doporučeným dopisem rodičům žáka. Návrh na podmíněné vyloučení a vyloučení musí být vždy projednán v pedagogické radě. Podmínečné vyloučení a vyloučení ze studia je správním rozhodnutím a řídí se správním řádem.

7.1.3.4 Snížená klasifikace chování není kázeňským opatřením. Hodnotí se jí chování žáka v průběhu celého pololetí a klasifikace není závislá na předchozím udělení některého kázeňského trestu.

Školní řád by projednán na pedagogické radě dne 31. 8. 2019.

Školní řád byl schválen Školskou radou dne 2. 12. 2019

Mgr. Roman Hronek, ředitel školy

Školní řád školy ve formátu TXT a PDF